ur. w 1960 r. w Krakowie, historyk i publicysta, profesor nauk humanistycznych; kierownik  Zakładu Historii Europy Wschodniej na UJ oraz Pracowni Dziejów Rosji i ZSRR w Instytucie Historii PAN.  Wykłady z historii Europy Wschodniej prowadził m.in. na uniwersytetach amerykańskich (Columbia, Rice, Harvard), brytyjskich (Cambridge, London Univ.), a także w Dublinie, Tokio, Brnie, jak również na Uniwersytecie Warszawskim i w Collegium Civitas. Obecnie jest członkiem Polsko-Rosyjskiej Komisji Historycznej PAN-RAN; kolegium redakcyjnego m.in. „Kwartalnika Historycznego” i „Dziejów Najnowszych”; jest również członkiem Komisji Środkowoeuropejskiej oraz Wschodnioeuropejskiej PAU.
Od 1981 roku zaangażowany w działalność publicystyczną.  Najpierw, w latach 1980. w ramach tzw. drugiego obiegu, poświęconą głownie stosunkom Polski z jej wschodnimi sąsiadami. Od 1988 do 1991 sekretarz redakcji, a w latach 1991-1994 redaktor naczelny wywodzącego się z „podziemia” dwumiesięcznika „Arka”; od 1994 roku redaktor naczelny dwumiesięcznika kulturalno-politycznego „ARCANA”.
Opublikował 20 książek oraz blisko 200 artykułów i recenzji naukowych w czasopismach akademickich, materiałach pokonferencyjnych i pracach zbiorowych w Polsce, Rosji, Stanach Zjednoczonych, Włoszech, Litwie, Czechach, Białorusi, Ukrainie, na Węgrzech, na Słowacji, w Serbii i Niemczech. Jest także autorem ponad 400 artykułów publicystycznych. Opublikował w prasie kilkadziesiąt rozmów – m.in. z Alainem Besançonem, Josifem  Brodskim, Zbigniewem  Brzezińskim, Władimirem  Bukowskim, Jarosławem Kaczyńskim, Lechem Kaczyńskim, Jeane Kirkpatrick, Irvingiem  Kristolem, Czesławem Miłoszem, kard. Stanisławem Nagym, o. Richardem Neuhausem, Michaelem Novakiem, Richardem  Pipesem, Normanem  Podhoretzem, Rogerem Scrutonem, Waltem  Rostowem, Lechem Wałęsą i in.
Wybrane publikacje książkowe: Między  carem  a  rewolucją. Studium politycznej wyobraźni i postaw  Wielkiej  Emigracji wobec Rosji (1831-1849), Warszawa 1994; Jak  rozbić  rosyjskie  imperium?  Idee  polskiej  polityki wschodniej (1733-1921), Warszawa 1995 (2 wyd.: Kraków 1999); Polacy, Rosjanie i biesy. Studia i szkice historyczne z XIX i XX wieku, Kraków 1998;
Polska  i  „trzy”  Rosje. Studium polityki wschodniej Józefa Piłsudskiego (do kwietnia 1920 roku), Kraków 2001 (2 wyd.: Kraków 2009);  Jan Paweł II. Ilustrowana biografia, Kraków 2003 (2 wyd. w j. polskim oraz po angielsku: John Paul II. 1920-2005. Illustrated Biography, Krakow 2005); Ab Imperio: nowe spojrzenia na historie Europy Wschodniej, Kraków 2004;
Powrót do Polski. Szkice o patriotyzmie po “końcu historii”, Kraków 2005; Karol Wojtyła – Jan Paweł II: kronika życia i pontyfikatu, Kraków 2005; Historie politycznych tradycji. Piłsudski, Putin i inni, Kraków 2007; History and Geopolitics: A Contest for Eastern Europe, Warsaw 2008; Ojczyzna ocalona. Wojna sowiecko-polska 1919-1920, Kraków 2010.