dr hab., profesor na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autorka książek: Baśń w literaturze Młodej Polski (1996), Dziecko. Symbol i zagadnienie antropologiczne w literaturze Młodej Polski (2003), Poszukiwanie blasku. O poezji Adama Zagajewskiego (2005), Złotnik i śpiewak. Poezja Leopolda Staffa i Bolesława Leśmiana w kręgu modernizmu (2009). Współredagowała  tomy poświęcone poezji Tetmajera, Micińskiego, Bursy, Staffa i twórczości Wyspiańskiego. Zajmuje się literaturą Młodej Polski i przemianami poezji współczesnej.

Wystąpi z referatem „Odnalezione mapy. Miłosz – Zagajewski – Różycki”

Adam Zagajewski i Tomasz Różycki  wielokrotnie przywołują w swojej poezji –  bezpośrednio i pośrednio – zarówno dzieło jak i osobę Czesława Miłosza. Zagajewski i Różycki, każdy z nich w inny sposób, podejmują jeden z ważnych tematów poetyckich Miłosza, który to, co minione wydobywa z indywidualnego wspomnienia i zbiorowej pamięci. W przeciwieństwie do autora Dalszych okolic poeci urodzeni po wojnie (pierwszy – w 1945, drugi w 1970 roku) nie mogą  opisywać tego, co utracone, odwołując się do osobistego doświadczenia, mogą  natomiast reinterpretować wspomnienia poprzedników. Jechać do Lwowa Zagajewskiego to poemat postpamięci świadomie przetwarzający doświadczenie poprzednich generacji. Poemat Różyckiego Dwanaście stacji prowadzi ironiczną grę z tradycją rodzinną i poetycką. „Ślad Miłosza” można odnaleźć w ważnym wierszu Różyckiego Spalone mapy z tomu Kolonie (2006) i w najnowszym tomie Księga obrotów (2010).
Poetyckim hołdem dla Miłosza są między innymi wiersz Zagajewskiego Czytając Miłosza (Anteny, 2005) oraz pochodzący z tomu Niewidzialna ręka (2009) utwór Odchodzi wielki poeta opatrzony wskazówką [Myśląc o C. M.].  datowany „sierpień 2004”. W dedykowanym „dla Cz. M.” wierszu Różyckiego Pora deszczowa z Kolonii wiadomość o śmierci Miłosza oznacza„ że „coś ostatecznie porzuciło miasta, / i zostało ciążenie, deszcz, literatura”.   Cezura, jaką jest dla polskiej poezji sierpień 2004,  stanowi punkt wyjścia poematu Marcina Kurka Oleander (2010)  „Wszystko zaczęło się w tamtą sobotę,/ kiedy przyszła wiadomość / o śmierci Czesława Miłosza”.