Biogram

jest doktorantem na University of Washington w Seattle, obecnie kończy swoją rozprawę doktorską na temat Miłosza i świeckości. Jest wydawcą The Journal for Cultural and Religious Theory, częstym współpracownikiem IMAGE Journal, tłumaczył z polskiego na angielski teksty teologiczne, filozoficzne i literackie.

Wystąpi z referatem „Śmierć Boga jako problem wyobrażony: Miłosz o epoce świeckiej”

 

Nasycenie teologią całego literackiego dorobku Czesława Miłosza stawia go w opozycji do literackich i intelektualnych trendów naszej świeckiej epoki, nawet w Polsce. Dało mu to wyjątkowy punkt wyjścia do analizy tego, co bardzo wcześnie w swojej karierze rozpoznał jako chorobę europejskiej wyobraźni religijnej, a co Nietzsche określił mianem „śmierci Boga”. Hans Urs von Balthasar i inni reprezentanci szkoły myśli katolickiej Nouvelle Theologie zmagali się z podobnymi okolicznościami i problemami. Wystąpienie dotyczyć będzie zbieżności między Miłoszem a tą grupą francuskich i szwajcarskich myślicieli, zwłaszcza w odniesieniu do następujących problemów: (post)modernistycznej wyobraźni religijnej, odzyskania egzystencjalnej ufności Tomasza z Akwinu oraz rozwoju teologicznej estetyki. Zawarta w dziele Miłosza spójna krytyka nowoczesności powinna być uzupełniona konstruktywną teologią losu postulowaną przez von Balthasara i jego kolegów.