pracuje w Katedrze Teorii Literatury Wydziału Polonistyki UJ. Autorka książki Milczenie słowa. O poezji Wisławy Szymborskiej (1996) i przygotowywanej do druku monografii Pisarstwo Jarosława Marka Rymkiewicza. Poetyka negatywna i paradoksy dyskursu, współredaktorka zbioru Radość czytania Szymborskiej (1996). Publikowała m.in. w „Dialogu”, „Ruchu Literackim”, „Przestrzeniach Teorii”, „Tekstach Drugich”, „Kronosie” i „Pamiętniku Literackim”. Mieszka w Krakowie. Zajmuje się problematyką mimesis, reprezentacji oraz performatywności.

Wystapi z referatem „Spożywają i trawią Jeffersa” Czesław Miłosz o badaczach literatury

Występując w podwójnej roli, pisarza i profesora, Czesław Miłosz od różnych stron obserwował instytucje literatury, literaturoznawstwa oraz uniwersytetu, by formułować na ich temat ogólne diagnozy, rozpatrywać obowiązujące strategie lekturowe, a także opisywać mody i obyczaje środowisk naukowych. Pośród komentowanych przez twórcę Ogrodu nauk odmian dyskursu akademickiego znajdują się takie formy, jak seminarium, debata czy konferencja, charakteryzowane nie tylko od strony merytorycznej, ale też w kategoriach swoistego spektaklu, autoprezentacji, konfliktu ideologicznych postaw albo partykularnych interesów. W referacie tym Miłosz zostanie ukazany przede wszystkim jako diagnosta i krytyk akademii, zdystansowany wobec nowoczesnego paradygmatu wiedzy, demistyfikujący metodologie, style zachowań i praktyki artykulacyjne badaczy, nie zabraknie też miejsca dla Miłosza-humorysty, który tworzy galerię barwnych postaci i opowiada anegdoty, by ironizować z „małego światka”.