Biogram

(ur. 1940), językoznawca i romanista, jest tłumaczem, eseistą, znawcą kultur i religii Wschodu i obszaru judeochrześcijańskiego, miłośnikiem twórczości Ciorana, Eliadego i Noiki. Jego dorobek translatorski to ponad 60 publikacji, tłumaczonych z kilkunastu języków — angielskiego, niemieckiego, szwedzkiego, greki, łaciny, hebrajskiego, sanskrytu, palijskiego, tybetańskiego, rosyjskiego, francuskiego, włoskiego, hiszpańskiego, portugalskiego, rumuńskiego. Wydał tom esejów Ścieżka nocy (2001).

Wystąpi z referatem „Czesław Miłosz a buddyzm”

„Wiadomo, że Czesław Miłosz przez całe niemal życie interesował się poważnie buddyzmem; szukał w nim, jak się zdaje, propozycji intelektualnych i etycznych – w mniejszej mierze religijnych sensu stricto – alternatywnych wobec chrześcijaństwa. Do Nauki buddyjskiej przychodził ze swymi wątpliwościami i pytaniami o sprawy takie jak zło w świecie, cierpienie jako nieusuwalny składnik wszelkiego bytu ożywionego, ontologiczny status „ja”, sposób istnienia rzeczywistości empirycznej, która z niepokojąca natarczywością jawiła się mu często nie  jako substancjalny, autonomiczny byt, lecz jako coś istniejącego w sposób nie do końca przekonujący, wątpliwy.
Autor niniejszego wystąpienia sądzi jednak, że buddyjskie zainteresowania Miłosza były na tyle niesystematyczne i wybiórcze, iż jest czymś bardzo trudnym ich sproblematyzowanie. Formułując taką tezę, autor opiera się nie tylko na własnej, z pewnością niepełnej znajomości myśli i dzieł Poety, lecz również na swoich z Nim rozmowach w okresie 1993-2003. Niektóre miały za temat właśnie buddyzm; jedna z nich, z sierpnia 1994, stanowi, jak się zdaje, najpełniejszą zwarta autoprezentację „buddyjskiej” refleksji Czesława Miłosza”.