Biogram

absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, profesor w
Katedrze Literatury Porównawczej Uniwersytetu Śląskiego. Historyk współczesnej literatury i krytyki. Ważniejsze publikacje: Normy i formy. K.Troczyński – teoretyk i krytyk literatury(1982), Społeczne ramy
literatury. Wątki socjologizujace w polskiej krytyce literackiej
(1989), Dylematy współczesności literackiej (2005), Na obrzeżach arcydzieł (2009) oraz redakcja prac zbiorowych: Krainy pozyskane i utracone. Problem w literaturach Europy Środkowej (2005) i Herbert Środkowoeuropejczyk (w przygotowaniu).

Wystąpi z referatem „Czesław Miłosz między zniewolonymi umysłami

„Wystąpienie koncentruje się na nawiązaniach i kontynuacjach zagadnień zasygnalizowanych w Zniewolonym umyśle i podjętych w eseistyce i publicystyce Miłosza. Celem jest rekonstrukcja poglądów poety w zakresie wybranych aspektów dwudziestowiecznej świadomości (filozofia, historia,
religia, ideologia, estetyka, etyka).
Referat podkreśla oryginalność i myślową niezależność rozwiązań proponowanych przez Miłosza a wypracowanych w konfrontacji z formami umysłowego zniewolenia, np. w analizie zarówno więzów swojskości (tradycji), jak i różnych legend nowoczesności. Miłosz proponuje własną formułę
nowoczesności, gdy stawia tezę, iż nowożytne formy odczarowania świata nie muszą przekreślać metafizyki jako ważnego nurtu twórczości.