Biogram

prof. dr. hab., kierownik Zakładu Literatury Powszechnej i Komparatystyki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, przewodnicząca Komisji Komparatystycznej przy Towarzystwie Literackim im. Adama Mickiewicza, członek redakcji „Wieku XIX. Rocznika TLiAM” (Wyd. TLiAM, IBL PAN), autorka m.in. książek: „Świat, twórca, tekst. Z problematyki nowej powieści” (1993), „Między biegunami i na pograniczu. O Białym małżeństwie Tadeusza Różewicza i poezji Zbigniewa Herberta” (1999), „Między Bogiem a Naturą. Komparatystyka jako filozofia kultury” (2009), redaktorka i współredaktorka 15 książek (w 2010 wyszły: „Komparatystyka między Mickiewiczem a dniem dzisiejszym”; „Beatrycze i inne. Mity kobiet w literaturze i kulturze” – we współredakcji z Grażyną Borkowską; „Przemiany mitów i wartości – nie tylko w literaturze” – we współredakcji z Mirosławem Gołuńskim).

 

Wystąpi z referatem „Między Bogiem a Naturą. Miłosz jako filozof kultury”

„Proponowane spojrzenie na Miłosza jako teoretyka bardziej niż poetę, a co najmniej – poetę, którego poezja oświetlana jest przez jego zakotwiczenia filozoficzne i mityczne prowokuje do potraktowania go (nawet gdyby uwzględnić jego żartobliwe zastrzeżenie, że jest niczym pan Jourdain…) jako filozofa kultury, który odwołuje się do apriorycznych wyznaczników tej kultury odbijających się równie w odsyłaniu do mitycznych (sakralnych) kategorii Boga i Natury, jak i (w zdesakralizowanym, paradygmatycznym ujęciu) do opozycyjnych przedstawień przestrzeni (hierarchicznej lub opartej na zasadzie coincidentia oppositorum) i czasu (linearnego lub kołowego). Znajduje to uzasadnienie w pokantowskich koncepcjach (filozofii kultury) Cassirera i traktowaniu filozofii kultury jako odnoszącej się do praktyki kulturowej”.