Biogram

adiunkt, dyrektor Centrum Studiów Humanistycznych na Wydziale Polonistyki UJ. W latach 2002 – 2005 sekretarz Rektora UJ, wykładowca w Indiana University, Bloomington, 2005 – 2007. Stypendysta, m.in., MENiS, Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, The Tokyo Foundation, Fundacji Karoliny de Brzezie Lanckorońskiej. W 2009 roku przełożył książkę Lindsaya Watersa Zmierzch wiedzy. Przemiany uniwersytetu a rynek publikacji naukowych, Kraków: Homini. Autor książki Komparatystyka i interpretacja. Nowoczesne badania porównawcze wobec translatologii, Kraków: Universitas, 2010; ostatnio opublikował autorską antologię Niewspółmierność. Perspektywy nowoczesnej komparatystyki, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2010. W roku 2009 za rozprawę doktorską otrzymał Nagrodę Premiera RP; laureat programu „Zostańcie z nami” prowadzonego przez tygodnik „Polityka” (2010).

Wystąpi z referatem „Miłosz, Gombrowicz i nowoczesna komparatystyka”

„Referat będzie próbą pokazania dwóch sposobów myślenia o nowoczesnej komparatystyce, która za punkt wyjścia obiera zderzenie artystycznych i egzystencjalnych projektów Miłosza — będących pochodną „życia na wygnaniu” i konieczności przyglądania się swoim kulturowym korzeniom z nieustannie zmieniającej się perspektywy — z krytycznym idiomem artystyczno-egzystencjalnych projektów Gombrowicza. Miłosz — tłumacz, poeta, eseista, historyk literatury — wielokrotnie pisał o założeniach, światopoglądowym i filozoficznym zapleczu swoich artystycznych wyborów, co stanowi znakomitą okazję do postawienia pytań o możliwości nowoczesnej komparatystyki, które wobec kwestii poruszanych przez Gombrowicza konfrontują się z przekonaniem o owej komparatystyki „radykalnej niemożliwości”. Pytania te zachęcają jednocześnie do przemyślenia miejsca literatury polskiej wśród innych literatur oraz jej roli w szerszej debacie nad funkcją humanistyki w ramach życia wspólnotowego”.