ur. 1973, dr, pracownik naukowy KUL, autor książki „Chrzest ziemi”. Sacrum w poezji Zbigniewa Herberta, Lublin 2006.

Wystąpi z referatem „Czego potrzebuje wyobraźnia religijna?”

Ramy refleksji Czesława Miłosza nad problemem wyobraźni religijnej wyznaczają dwie obserwacje poety. Pierwsza – to konstatacja, że wyobraźnia religijna obumiera w człowieku niezdolnym do nakreślenia podstawowych kierunków orientacji religijnie waloryzujących przestrzeń, do przeprowadzenia podziału na to, co w górze, i na to, co na dole. Druga – to refleksja nad zjawiskiem modelowania wyobrażeń religijnych przez prawdy naukowe. Ich wpływ na kształtowanie się żywiołu religijnego w człowieku ocenia Miłosz niejednoznacznie: dostrzega ich dezintegrującą dla religii moc, ale i możliwość inspirowania religijnych poszukiwań..
Zdając sprawę z Miłoszowej refleksji nad kryzysowym stanem wyobraźni religijnej poddanej presji naukowego obrazu świata, wystąpienie koncentrować się będzie wokół następujących zagadnień szczegółowych:
1.Nauka jako możliwe źródło ożywienia wyobraźni religijnej, pytanie o możliwość uniwersalizacji doświadczeń innych religii (zwłaszcza buddyzmu) w tym zakresie.
2. Cud jest nie pogwałceniem praw, ale zgodnością z prawami, które są nam nieznane – czy można się spodziewać odkrycia tych praw przez naukę czy raczej uznać je za domenę żywiołu nadprzyrodzonego w człowieku?
3. Pobożność określana przez Miłosza jako bezdomna – czy będzie domeną intelektu czy „prostoty serca”?
4.Charakter Miłoszowej refleksji nad problemem wyobraźni religijnej – opis czy projekt?