Biogram

prof. zw. dr hab. w Katedrze Literatury XX wieku UJ, poetka, krytyk literacki, eseistka. Członek Pen Clubu i SPP, autorka 12 książek, w tym 5 tomików poetyckich.  Ostatnio wydała: Czytanie sacrum, Kraków-Rzym 2008 oraz tom wierszy Wiersze: Pierwsze, Poznań 2008. W pracy badawczej podejmuje zagadnienia „duchowego” w literaturze oraz rozmaitych aspektów obecności wymiaru religijnego w dziele literackim.

Wystąpi z referatem „Doświadczenie duchowe Miłosza – między Wschodem a Zachodem”

„Refleksja podjęta w moim wystąpieniu wyrasta z obserwacji ciekawego zjawiska charakteryzującego duża część twórczości  poetyckiej  Czesława Miłosza. Wpisane w jego utwory doświadczenie duchowe daje się mianowicie opisywać zarówno w kategoriach właściwych dla teologii zachodniej jak i poprzez pojęcia duchowe specyficzne dla filozofii Wschodu, szczególnie dla buddyzmu zen, co odnosi się w głównej mierze do wierszy „iluminacyjnych” Miłosza , zarazem więc przede wszystkim do utworów późnych.  Wskazana właściwość wydaje się niezmiernie istotna z kilku powodów: po pierwsze, może być uznana za istotny element struktury wyobraźni religijnej poety; po drugie , wolno ją widzieć jako świadomą realizację przez Miłosza jego postulatu poszerzenia i odnowienia języka religijnego uzywanego w poezji, po trzecie ukazuje samo doświadczenie duchowe zawarte w tej poezji jako doświadczenie uniwersalne, a więc takie, które funkcjonuje ponad podziałami religijnymi”.