DĘBY KRAJU ZACHODNIEGO

Дубы Заходняга Краю

На ўзгорку і ўздоўж дарогі волаты: так ук­ла­да­ец­ца век у вашы паставы, што, ба­ча­чы вас, міжволі мы ганарымся са­бой і сябе далучаем да вашай, паз­на­ча­най ве­ліч­чу, грамады.

Дубы Заходняга краю!..
Дужым памкненнем вы па­ды­ма­е­це­ся над зямлёю і падымаеце з нетраў зям­лі вам давераны ёю цяжар, яго аб­ды­ма­ю­чы дбай­на –
нібы несяце пасланне з пары, не за­леж­най ад непагадзі і пагоды, у другую та­кую ж пару.

Вы адпачатку ў здзяйсненні, а мы вы­маў­ля­ем­ся толькі і, нет­рывалыя ў тым, што нас вылучае, у знадворным шу­ка­ем апо­ру,але, то западаючы ўдалеч, то аб­’­яў­ля­ю­чы­ся паблізу, вы, нібы досвед, зве­да­ны не­ка­лі намі, знаходзіце нас і моўчкі ўводзі­це нас у айчыну, намі пакінутую нез­на­рок.

 

DĘBY KRAJU ZACHODNIEGO

Na pagórku i przy drodze olbrzymy: wiek tyle przydaje waszej ­postaci, że na wasz widok mimo woli czujemy dumę i sami siebie zaliczamy do waszego majestatycznego grona.

Dęby Kraju Zachodniego!..
Silnym porywem dźwigacie się nad ziemią i podnosicie z jej wnętrza powierzony wam przez nią ciężar,
obejmując go pieczołowicie –
jakbyście z epoki niezależnej od zmian pogody niosły przesłanie do innej podobnej epoki.

Wy – od zarania spełnieniem, my jesteśmy dopiero słowem, i nietrwali w tym, co nas wyodrębnia, szukamy oparcia na zewnątrz,
lecz wy, to zapadając się w dal, to wynurzając w pobliżu, odnajdujecie nas jak doświadczenie, któreśmy kiedyś zyskali, i prowadzicie w milczeniu do nieopatrznie przez nas porzuconej ojczyzny.

Tłum. Adam Pomorski

Aleś Razanaŭ

białoruski poeta i tłumacz

Aleś Razanaŭ  (ur. 1947) – białoruski poeta i tłumacz, aktywny literacko od lat 70. XX w., laureat nagrody Herdera. W swoich wierszach wykorzystuje złożone alegorie, często nawiązuje do motywów chrześcijańskich. Stworzył nowe formy poetyckie: „zlomy” – minieseje na temat natury poezji, „versety” – łączące różne gatunki literackie, oraz „vershakazy” – w których kolejne wersy są wariacjami tej samej frazy. Do jego najważniejszych prac należą zbiory wierszy „Kaardynaty byccia” (1976), „Wastryjo strały” (1988), „Łagodny czas” (1998, tomik białorusko-polski). W Polsce ukazał się także jego tom „Leśna droga”.

Fot. Renate von Mangoldt