Prev

Anna Kałuża

Next

(ur. 1977)

Pracuje w Zakładzie Krytyki i Literatury Ponowoczesnej Uniwersytetu Śląskiego. Zajmuje się przede wszystkim estetycznymi konsekwencjami przemian kultury, współczesną poezją i sztuką w ich wymiarach społeczno-politycznych. Autorka prac naukowych Wola odróżnienia. O modernistycznej poezji Jarosława Marka Rymkiewicza, Julii Hartwig, Witolda Wirpszy i Krystyny Miłobędzkiej (2008), Bumerang. Szkice o polskiej poezji XX i XXI wieku (2010), Wielkie wygrane. Wspólne sprawy estetyki, krytyki i poezji (2011), Pod grą. Jak dziś znaczą wiersze, poetki i poeci? (2015), oraz współredaktorka zbiorów, m.in.: Rodzinna Europa. Pięć minut później (2011) i Interpretować dalej. Najważniejsze książki poetyckie lat 1945-1989 (2011).